Opći uvjeti

Opći uvjeti pružanja i korištenja usluge čišćenja odjeće
(u daljnjem tekstu: „Opći uvjeti“)

PREDMET I PRIMJENA

Članak 1. Općim uvjetima utvrđuju se uvjeti za korištenje usluga društva koje preuzima robu na čišćenje (u daljnjem tekstu: „Pružatelj usluge“), pruža svojim korisnicima (u daljnjem tekstu: „Korisnik“). Opći uvjeti obvezujući su za Pružatelja usluge i Korisnike i primjenjuju se na sve njihove ugovorne odnose, osim kada se Pružatelj usluge i Korisnik drugačije pisano dogovore. Pružatelj usluge pruža usluge čišćenja odjeće svojim Korisnicima primjenjujući profesionalne metode čišćenja s najvećom mogućom pažnjom u skladu s dugogodišnjim iskustvom. Pružatelj usluge posvećuje posebnu pažnju zaštiti okoliša.


OGRANIČENJE I ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Članak 2. Pružatelj usluge će se odgovorno odnositi prema odjeći svojih Korisnika i primjenjivati metode čišćenja navedene na etiketama koje preporučuje proizvođač odjeće. Ako na odjeći ne postoje etikete o održavanju i sastavu ili su oštećene i s njih se ne mogu pročitati oznake, Pružatelj usluge nije odgovoran za kvalitetu usluge.
Pružatelj usluge nije odgovoran za kvalitetu usluge kada postoje nedostaci na odjeći koji su prije nastali, na koje će Korisnike prilikom preuzimanja odjeće upozoriti zaposlenici.
Pružatelj usluge ne snosi odgovornost za otpale i otopljene gumbe, patentne zatvarače, razlijevanje boja na odjeći, ukrase pričvršćene za odjeću, slike zalijepljene na odjeću i slične detalje na koje će Korisnici biti upozoreni.
Zaposlenici Pružatelja usluge će prilikom preuzimanja odjeću pregledati i upozoriti Korisnika na eventualne nedostatke. U slučajevima iz stavaka 1., 2. i 3. ovog članka čišćenje se obavlja uz suglasnost Korisnika i na njegov rizik.
Iako se Pružatelj usluga maksimalno trudi i s poštovanjem tretira svaki zaprimljeni artikl, ne može garantirati otklanjanje svakog zaprljanja (zbog same vrste zaprljana, nepravovremenog tretiranja, neadekvatnog prethodnog tretiranja itd.). Nemogućnost otklanjanja svakog pojedinog zaprljanja ne znači da usluga nije profesionalno i propisno izvršena. Svaka profesionalno i propisno izvršena usluga podložna je naplati.
Za sva mehanička oštećenja i promjene obojenja koja postanu vidljiva ili izraženija tek nakon procesa čišćenja, Pružatelj usluga neće preuzeti odgovornost jer takve reakcije najčešće nisu posljedica neadekvatnog tretiranja već istrošenosti i dotrajalosti materijala.
Korisnik je dužan pregledati svoje artikle po izvršenoj usluzi prilikom preuzimanja u poslovnici.


ROKOVI

Članak 3. U skladu sa člankom 2. I 8. Ovih općih uvjeta Pružatelj usluge zadržava pravo na ograničenje i isključenje odgovornosti u pogledu konačnog ishoda pranja prilikom primitka odjeće.
Članak 4. Pružatelj usluge će uložit napor da se poštuju dogovoreni rokovi isporuke. Ako Korisnik želi raskinuti ugovor zbog kašnjenja, mora ostaviti Pružatelju usluge primjeren naknadni rok za ispunjenje. Korisnik neće imati pravo na bilo kakvu naknadu štete zbog kašnjenja, osim ako je drugačije predviđeno zakonom.
Članak 5. Odjeća se mora preuzeti u roku od tri mjeseca od dana zaprimanja odjeće na čišćenje. Ako Korisnik ne preuzme odjeću po isteku ovog roka, smatra se da je odustao od odjeće i nedvojbeno izrazio da je više ne želi posjedovati te u tom slučaju Pružatelj usluge postaje vlasnik primljene odjeće bez naknade.
Članak 6. Ako čišćenje ne može biti izvršeno u dogovorenom roku zbog razloga i događaja za koje Pružatelj usluge nije odgovoran, odjeća će biti vraćena na zahtjev Korisnika, pri čemu je potrebno navesti podatke o količini odjeće i stanju u kojem je primljena, što se dokazuje potvrdom koju je Korisnik dobio prilikom primitka odjeće.


NAČIN PLAĆANJA

Članak 7. Korisnik je dužan platiti cijenu za usluge unaprijed, tj. prilikom predaje odjeće na čišćenje u skladu s važećim cjenikom.


REKLAMACIJA I NAKNADA ŠTETE

Članak 8. Korisnik ima pravo na reklamaciju za usluge čišćenja u roku 24h od preuzimanja artikala. Da bi ostvario svoje pravo, Korisnik uz odjeću mora priložiti račun koji je dobio prilikom plaćanja (ili drugi nedvojbeni dokaz da je usluga plaćena). Pružatelj usluge dužan je odgovoriti Korisniku u pisanom obliku bez odgode, a najkasnije u roku od 15 dana od primitka reklamacije te obavijestiti Korisnika o mogućem rješenju. Korisnik ima pravo na naknadu štete koja je nastala prilikom čišćenja ili uslijed gubitka ili krađe odjeće dok se odjeća nalazila kod pružatelja usluge. Iznos naknade ne može biti veći od deseterostrukog iznosa naplaćene usluge, odnosno usluge koja je trebala biti naplaćena prema važećem cjeniku.

OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Članak 9. Prilikom prvog posjeta i preuzimanja predmeta od strane Pružatelja usluge isti će zatražiti od Korisnika pojedine osobne podatke. Pružatelj usluge se obvezuje prikupljenim osobnim podacima postupati sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (dalje u tekstu “GDPR”) i pripadajućih primjenjivih propisa o zaštiti osobnih podataka kao i ovih općih uvjeta.
Korisnik jeugovaranjem usluge s Pružateljem usluga iskazao svoju suglasnost na ove Opće uvjete te je upoznat da Pružatelj usluge prikuplja, obrađuje i koristi osobne podatke koje od njega zatraže djelatnici Pružatelja usluge.
Pružatelj usluge kao voditelj obrade može obrađivati osobne podatke Korisnika na nekom od temelja propisanih Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR), Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, drugim propisima kojima se uređuje obveza vođenja osobnih podataka, kao i Ovim općim uvjetima:

kada je obrada nužna za izvršavanje ugovora: u svrhu ostvarivanja prava i obveza iz ugovornog odnosa, osobito u svrhu izvršenja traženih usluga koje Pružatelj usluge pruža Korisnicima i izdavanja posebnih vrsta računa na traženje Korisnika (kao što je R1 račun) te omogućavanja kartičnog plaćanja;
kada je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade: na primjer u svrhu zaštite imovine i osoba Pružatelj usluge može provoditi video nadzor;
kada je obrada nužna radi poštivanja pravnih obveza voditelja obrade: na primjer u odnosu na podatke koje je Pružatelj usluge u skladu sa zakonskim propisima obvezne obrađivati, čuvati i dostavljati trećim osobama;
na temelju suglasnosti: u određenim slučajevima, kada se obrada ne vrši ni na jednom naprijed navedenom temelju, Pružatelj usluge može Korisnike zatražiti suglasnost za obradu podataka u određene svrhe.

Pružatelj usluge osobito može obrađivati osobne podatke Korisnika kao što su:
– Identifikacijski podaci (kao što su ime i prezime, i sl.);
– Kontaktni podaci (adresa stanovanja, e-mail adresa, broj telefona i sl.);
– Bankovni podaci (broj računa, banka, vrsta kartice i sl.);
– Podaci prikupljeni video nadzorom (slika, glas i sl.).

Pružatelj usluge osobne podatke Korisnika može dijeliti s trećim osobama kao što su pružatelji knjigovodstvenih usluga; nadležna državna tijela; pružatelji IT usluga softverskih usluga, održavatelji web stranice i aplikacija, pružatelji tehničke podrške; povezana društva Pružatelj usluga.

Osobni podaci se ne prenose izvan EU. Međutim, u slučaju da to postane potrebno, propisi o zaštiti osobnih podataka u državama u koje osobni podaci mogu biti preneseni, mogu nuditi slabiju razinu zaštite osobnih podataka u odnosu na pravo RH. Pružatelj usluge će u tim slučajevima implementirati odgovarajuće mjere kako bi osigurale da osobni podaci ostanu zaštićeni i sigurni kada se prenose izvan RH, u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti osobnih podataka i privatnosti. Te mjere uključuju ugovore o prijenosu osobnih podataka koji implementiraju standardne klauzule o zaštiti osobnih podataka ili druge mjere zaštite predviđene GDPR-om. Za više informacija o ugovorima o prijenosu osobnih podataka – kontaktirajte Pružatelja usluge na dolje navedene kontakte.

Pružatelj usluge će čuvati osobne podatke tijekom trajanja ugovornog odnosa te i nakon njegovog prestanka u razdoblju od 6 godina, a i dulje ako je to nužno za izvršenje prava i obveza iz ugovornog odnosa odnosno prava i obveza u skladu sa zakonskim propisima. Podaci prikupljeni putem video nadzora čuvat će se maksimalno 6 mjeseci. Pružatelj usluge može podatke čuvati i dulje u slučaju pokretanja sudskog ili drugog postupka pred nadležnim tijelom sve dok postupak nije pravomoćno okončan odnosno dok ne bude donesena odluka o izvanrednom pravnom lijeku. Ako je rok čuvanja osobnih podataka propisan mjerodavnim propisima, Pružatelj usluge će osobne podatke čuvati u propisanim rokovima.

Podaci koje Pružatelj usluge obrađuje nužni su za sklapanje i izvršenje ugovora (ugovorna obveza Pružatelja usluga kao voditelja obrade) te kako bi Pružatelj usluge mogao poštivati svoje pravne obveze (zakonska obveza Pružatelja usluga kao voditelja obrade). Također, određene podatke Pružatelj usluge je obvezan obrađivati u skladu s mjerodavnim propisima. Ako određeni podaci ne budu dani Pružatelju usluga, Pružatelj usluge možda neće biti u mogućnosti sklopiti s Korisnikom ugovor odnosno omogućiti mu ostvarivanje prava. Kada Pružatelj usluge obrađuje podatke na temelju suglasnosti, Korisnik iste nije dužan dati, ali tada Pružatelj usluge možda neće moći pružiti navedena prava.

Korisnici imaju pravo, u skladu s mjerodavnim propisima, od Pružatelja usluga kao voditelja obrade zatražiti pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na Korisnika te pravo na ulaganje prigovora na obradu takvih te pravo na prenosivost podataka. U slučaju da se osobni podaci Korisnika prikupljaju na temelju suglasnosti, u bilo kojem trenutku Korisnik može povući suglasnost, što neće utjecati na zakonitost obrade koja se temeljila na suglasnosti prije nego što je povučena. Također, Korisnici imaju pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu.

Kontakt podaci Emporion usluga kao voditelja obrade: info@akvamarin.hr

STUPANJE NA SNAGU

Članak 10. Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se od 01.01.2021.
Opći uvjeti istaknuti su 01.01.2021. na vidljivom mjestu u prostorijama u kojima pružatelj usluge prima svoje korisnike radi pružanja usluga. Preuzimanjem potvrde iz članka 6. Općih uvjeta prilikom predaje odjeće na čišćenje korisnik potvrđuje da je upoznat s Općim uvjetima i da je suglasan s njihovom primjenom.